Số lượng tin trong:

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

| Báo Hải Dương
Share on Google+

Ngày 16-12-2013, Bộ phận giúp việc (BPGV) Chỉ thị 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 94- HD/BPGV hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" trong sinh hoạt chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở, cụ thể như sau: I. CÁCH THỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP

1. Đối với chi bộ

1.1. Thời gian học tập: Tổ chức vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng, quý cụ thể như sau:

- Vào tháng đầu tiên của một quý, tiến hành học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của quý, thời gian ít nhất 60 phút.

- Các tháng trong quý còn lại, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, thảo luận, liên hệ kiểm điểm việc làm theo của chi bộ và các đảng viên trong chi bộ đối với chuyên đề của quý đã học tập, thời gian ít nhất 30 phút.

- Tháng 12-2014: Kiểm điểm chi bộ, đảng viên năm 2014 gắn với đánh giá kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Gắn chặt việc học tập chuyên đề hằng tháng với việc học tập một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 87-HD/BPGV ngày 5-9-2013 của BPGV Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nghiên cứu, thảo luận, học tập một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở.

1.2. Cách thức tổ chức học tập

- Đối với việc học tập chuyên đề của quý, trong sinh hoạt chi bộ của tháng đầu tiên thực hiện như cách tổ chức học tập chuyên đề hằng tháng trong sinh hoạt chi bộ của năm 2013, tuy nhiên cần chuẩn bị kỹ lưỡng, dành nhiều thời gian hơn để học tập, có thể mời báo cáo viên cấp cơ sở giúp chi bộ quán triệt chuyên đề và tác phẩm của Bác.

- Đối với sinh hoạt chi bộ các tháng còn lại trong quý, tiến hành như sau:

+ Đọc câu chuyện, tác phẩm hoặc tài liệu có liên quan tới chủ đề của quý và tiếp tục thảo luận để làm sâu sắc hơn những nội dung của chuyên đề học tập quý.

+ Thảo luận, liên hệ, đề ra nhiệm vụ để chi bộ, đảng viên vận dụng, làm theo.

+ Đánh giá việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác; biểu dương những đảng viên thực hiện tốt, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; đồng thời chỉ rõ những hạn chế trong việc làm theo trong tháng.

+ Xác định nhiệm vụ, giải pháp trong việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác tháng tiếp theo.

+ Đối với tháng cuối cùng trong một quý, cần có sự đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của quý; thông báo chủ đề và phân công việc chuẩn bị cho học tập của quý tiếp theo.

Chú ý: Cần đánh giá việc làm theo cùng với việc kiểm điểm thực hiện quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Các chi bộ có thể lập cuốn sổ “Nêu gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để ghi chép, cập nhật việc đăng ký làm theo Bác; những tấm gương tiêu biểu, những việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có hiệu quả của cán bộ, đảng viên, quần chúng và nhân dân trên địa bàn, trong cơ quan, đơn vị.

2. Đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở

Căn cứ vào nội dung học tập theo từng chủ đề từng quý, tháng của BPGV Chỉ thị 03 Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo của các cơ quan ngành dọc cấp trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh hướng dẫn cụ thể việc sinh hoạt, tìm hiểu chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở thông qua sinh hoạt chi hội, chi đoàn, các hoạt động giao lưu, tọa đàm, thi tìm hiểu; sân khấu hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ. . . sao cho thiết thực, phù hợp và hiệu quả.

II. NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU HỌC TẬP

1. Nội dung học tập

Chủ đề học tập năm 2014: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Chuyên đề quý I: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm”. Chuyên đề quý II: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân”. Chuyên đề quý III, IV: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm”.

2. Tài liệu học tập

- Tài liệu học tập chuyên đề năm 2014 do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ biên soạn và cấp cho các chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Tài liệu học tập một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh (đã phát hành). - Bản tin nội bộ tỉnh dùng trong sinh hoạt chi bộ, do Ban Tuyên giáo phát hành hằng tháng.

- Báo Hải Dương tiếp tục đăng tải các bài dự thi viết về gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đài PTTH tỉnh tiếp tục duy trì chuyên mục “Học Bác mỗi ngày” và các phóng sự chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hằng tháng, là những kênh tham khảo cho chi bộ trong quá trình tổ chức học tập chuyên đề.

- Khuyến khích Ban Tuyên giáo cấp huyện, cấp cơ sở và các chi bộ chủ động sưu tầm biên soạn thêm các tài liệu giúp cho việc tổ chức học tập các chuyên đề thiết thực và hiệu quả. Việc sưu tầm tài liệu, biên soạn tài liệu phải được trích từ nguồn chính thống, bảo đảm tính định hướng chính trị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. BPGV Chỉ thị 03 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” cho các đồng chí bí thư chi bộ trong toàn tỉnh.

2. Ban Thường vụ cấp uỷ các huyện, thị, thành ủy và đảng uỷ trực Tỉnh uỷ chỉ đạo BPGV Chỉ thị 03 cấp uỷ tham mưu triển khai thực hiện hướng dẫn, đồng thời phân công các đồng chí thường vụ phụ trách khu, huyện uỷ viên phụ trách xã, cán bộ các ban xây dựng đảng chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra và cùng dự buổi học tập chuyên đề tại chi bộ.

3. Căn cứ vào Hướng dẫn của BPGV Chỉ thị 03 Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo của ngành dọc cấp trên, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh triển khai việc học tập các chuyên đề ở cơ sở với các hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp.

4. Các huyện, thị, thành uỷ thông qua hội nghị giao ban bí thư chi bộ tháng 1-2014 quán triệt, triển khai hướng dẫn này đến các đồng chí bí thư chi bộ. Trong giao ban bí thư chi bộ hằng tháng yêu cầu bí thư chi bộ phản ánh việc học tập các chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, nhất là việc làm theo, những cách làm sáng tạo, hiệu quả từ thực tiễn của chi bộ.

5. Các đảng ủy cơ sở chỉ đạo, đôn đốc việc học tập chuyên đề tại chi bộ theo chủ đề đã xác định, phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách và chỉ đạo việc học tập chuyên đề tại chi bộ; hằng tháng trong cuộc họp ban thường vụ, ban chấp hành, cấp ủy có đánh giá việc học tập chuyên đề của qúy, rút kinh nghiệm và định hướng nội dung thảo luận tháng sau.

6. Các chi bộ căn cứ vào Hướng dẫn này, chủ động triển khai việc học tập tại các kỳ sinh hoạt chi bộ từng quý. Sau mỗi kỳ sinh hoạt, chi bộ có báo cáo với cấp ủy cấp trên kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

7. Định kỳ 6 tháng, các huyện uỷ, thành uỷ, thị uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả học tập chuyên đề về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (qua Bộ phận Chuyên trách giúp việc Chỉ thị 03) để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Tin Cùng Chủ Đề

Biểu dương trên 1.000 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trong năm 2013, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức 45 cuộc họp mặt, biểu dương khen thưởng cho 230 tập thể và 1.007 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trước đó, ...

| Báo Vĩnh Long

Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên, lan tỏa trong đời sống xã hội

Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam ...

| Báo Quảng Trị

Hà Nội chú trọng giáo dục đạo đức lối sống cho HS - SV

Hôm nay (23/12), Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT (Vụ công tác HSSV và một số đơn vị trực thuộc Bộ, đại diện Ban Tuyên giáo T. Ư) kiểm tra tình hình triển khai Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh ...

| Giáo Dục & Thời Đại